Vytlačiť

Starostlivosť o odberné plynové zariadenia

starostlivost-o-odberne-plynove-zariadenia

Odberné plynové zariadenie potrebné udržiavať v zodpovedajúcom technickom stave a vyhnúť sa manipulovaniu s ním.

Rovnako nebezpečné je manipulovať s plynomerom a využívať ho na iné účely, ako je určený.

Príčiny technických problémov

K najčastejším príčinám problémov patrí:

  • používanie zastaraných spotrebičov,
  • neodborná, nevhodná manipulácia s plynovými zariadeniami
  • nezabezpečovanie pravidelných odborných kontrol týchto zariadení.

Nesprávna manipulácia s plynomerom a s plynovým spotrebičom predstavuje ohrozenie zdravia a života!

Je potrebné vyhnúť sa jeho otváraniu, farbeniu, meneniu stavu a akejkoľvek  manipulácii s ním!

Pravidelná kontrola spotrebiča

Pred vykurovacou sezónou je vhodné podrobiť plynové spotrebiče servisnej kontrole, resp. riadiť sa návodmi na prevádzku a obsluhu spotrebičov vydanými ich výrobcami.

Z bezpečnostných dôvodov je dôležité oboznámiť sa s tým, kde sa nachádza hlavný uzáver zemného plynu a uzávery plynu na spotrebičoch, a preveriť ich funkčnosť (tesnosť pripojenia spotrebičov k hadici, možnosť uzavretia uzáverov pred spotrebičmi).

Pravidelná kontrola plynových spotrebičov nie je dôležitá len z bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska úspor energií a financií.

Najčastejšie môže únik plynu nastať najmä na:

  • mechanických spojoch domového rozvodu zemného plynu (závit, príruba), na plynomeroch,
  • regulátore tlaku,
  • na samotnom plynovom spotrebiči.

Pri podozrení na unikanie plynu sa nikdy nesmie používať otvorený plameň!

Či plyn naozaj uniká, je možné môžete zistiť pomocou penotvorného roztoku (saponátu alebo mydla). V mieste úniku sa vytvoria bubliny.

Zodpovednosť vlastníka

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., zodpovedá za stav plynárenských zariadení len po hlavný uzáver zemného plynu (HUP).

Od Hlavného uzáveru zemného plynu za odberné plynové zariadenia zodpovedá vlastník nehnuteľnosti či správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

Praktické rady

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti by mal:

  • oboznámiť sa, kde sa nachádzajú hlavný uzáver zemného plynu a uzávery plynu na spotrebičoch, a preverte ich funkčnosť,
  • urobiť skúšku tesnosti mechanických spojov (na odberných plynových zariadeniach a na pripojení spotrebičov),
  • v prípade zistenia netesnosti a úniku plynu ďalej do zariadenia nezasahovať a privolať odborne spôsobilú osobu.

Na identifikovanie úniku zemného plynu je vhodné okrem odorizácie, ktorú vykonáva SPP – distribúcia, a. s., využiť plynomer. Ak sa po vypnutí všetkých plynových spotrebičov plynomer aj napriek tomu bude točiť, znamená to, že na odbernom plynovom zariadení nachádzajúcom sa za plynomerom dochádza k úniku plynu.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac