Vytlačiť

Územné plánovanie a stavebné konanie

Kategória: Územné plánovanie a stavebné konanie

vyjadrenia-k-stavebnemu-konaniu

Zakresľovanie plynárenských sieti

SPP – distribúcia, a.s. v rámci svojej ďalšej služby „Zakresľovanie plynárenských sieti“ poskytuje informácie (zakresľovanie) o existencii, polohe a priebehu plynárenských zariadení v záujmovom území stavieb, ktoré sa zisťuje na základe overenia skutkového stavu v technickej dokumentácii a porovnania situácie so stavom v grafickom informačnom systéme.

Tu sa dozviete viac...

Vyjadrenia k stavebnému konaniu

V zmysle stavebného zákona SPP – distribúcia, a.s. zabezpečuje posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a vydáva záväzné vyjadrenia a stanoviská k územnému rozhodnutiu a následne k stavebnému povoleniu.

Tu sa dozviete viac...

Vytyčovanie plynárenských zariadení

Službu „Vytyčovanie plynárenských zariadení“ vykonáva SPP – distribúcia, a.s. za účelom identifikácie a označenia trasy distribučných a pripojovacích plynovodov pre investorov, projektantov a pod. 

Služba je poskytovaná na základe písomnej požiadavky užívateľa distribučnej siete.

Tu sa dozviete viac...

Predchádzanie poškodzovaniu plynárenských zariadení

SPP – distribúcia, a.s. eviduje stále častejší výskyt poškodzovania plynárenských zariadení cudzími subjektmi (stavebnými firmami a fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosti spojené so zemnými prácami), čo zvyšuje stupeň ohrozenia bezpečnosti prevádzky a spoľahlivosti dodávok plynu odberateľom.

SPP - distribúcia, a.s. v minulosti už upozornila starostov a primátorov plynofikovaných obcí a miest na vážnosť situácie pri udeľovaní rozkopávkového, resp. stavebného povolenia, s požiadavkou o spoluprácu pri zabezpečovaní dodržiavania zákonného postupu pri prácach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, aby sa dosiahla optimálna koordinácia zemných prác.

V nasledujúcom letáku nájdete informácie týkajúce sa zákonného postupu pri realizácii stavebnej činnosti v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení.

Predchádzanie poškodzovaniu plynárenských zariadení tretími stranami

Tlačové správy súvisiace s poškodzovaním plynárenských zariadení tretími stranami

Stavebné spoločnosti vedome porušujú pravidlá bezpečnosti práce v ochranných pásmach plynovodov

Upozornenie na povinnosť stavebníkov ohlasovať výkopové a stavebné práce

Rozvoj miest a obcí

V záujme zlepšenia spolupráce s municipalitami sme zriadili aplikáciu „Mestá a obce“. Jej použitie umožní predstaviteľom samospráv priamy prístup k informáciám, týkajúcim sa rozvojových plánov alebo iného aktuálneho projektu a rovnako k zodpovednej kontaktnej osobe v SPP – distribúcia.

Tu sa dozviete viac...

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac