Vytlačiť

Poučenie z priebehu povodní v období od mája do augusta 2012

Kategória: Mimoriadne udalosti

poucenie povodne 2012

Príčinou všetkých povodní, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytli počas hodnoteného obdobia od začiatku mája do konca augusta 2012, boli intenzívne dažde s pomerne krátkymi časmi trvania.

Dažde sa vyskytovali nad relatívne malými územiami a len v niekoľkých prípadoch zasiahli katastrálne územie viacerých obcí. Vznik lokálnych povodní spôsobovaných lejakmi závisí najmä od intenzity dažďa a ďalšími významným činiteľmi, ktoré ovplyvňujú vznik povodne sú:

  • aktuálny stav nasýtenosti povrchových pôdnych vrstiev vodou;
  • geomorfologické charakteristiky dažďom zasiahnutej časti povodia a z nich je dôležitý predovšetkým sklon terénu, ktorý ovplyvňuje najmä rýchlosť prúdenia povrchového odtoku a tiež rýchlosť pohybu vody v pórovitom prostredí pod povrchom terénu;
  • charakter a vlastnosti povrchu územia, pričom napríklad v lesnom spoločenstve s viacerými etážami sa odtok vody vytvára celkom odlišne od postupu tvorby odtoku na málo priepustných alebo nepriepustných povrchoch;
  • zrnitostné zloženie pôdy v dažďom zasiahnutej časti povodia, pričom sa povrchový odtok významne odlišne vytvára na veľmi málo priepustných ťažkých pôdach s vysokým obsahom ílovitých častíc, v porovnaní s dobre priepustnými ľahkými, piesočnatými a hlinitopiesočnatými pôdami.

Zložitosť vzniku samotných prívalových dažďov umocňovaný súčasným pôsobením komplikovaných a mnohých rozmanitých činiteľov, ktoré ovplyvňujú tvorbu povrchového odtoku dokazujú, že na dokonalú ochranu pred povodňami takéhoto druhu nie je a nikdy nebude univerzálne riešenie. Systém ochrany pred povodňami je nevyhnutné v každej lokalite prispôsobiť miestnym podmienkam, pričom je nevyhnutné správne identifikovať hlavné zdroje ohrozenia, trasy a intenzitu ich pôsobenia.

Povodne z prívalových dažďov vôbec nie sú „výsadou“ lokalít v horských a podhorských oblastiach. Povodeň, ktorá 25. 7. 2012 zasiahla obec Topoľníky ležiacu na rovine Žitného ostrova, je dôkazom, že záplavu intravilánu obce nemusí spôsobiť iba voda pritekajúca zo svahov. V závislosti od konkrétnych podmienok v jednotlivých lokalitách možno prijímať pomerne účinné ochranné opatrenia, pričom priebeh povodní na Slovensku v období od začiatku mája do konca augusta 2012 preukázal, že je nevyhnutné:

  1. Permanentne udržiavať v dobrom stave systémy kanálov na zachytávanie a odvádzanie povrchovej vody v intravilánoch obcí. V čase povodní bolo mnoho kanálov zanesených, zarastených a nachádzali sa v nich rôzne odpadky, ktoré obmedzovali plynulé prúdenie, vzdúvali vodu a spôsobovali zaplavenie územia.
  2. Systematicky venovať pozornosť udržiavaniu prietokovej kapacity vodných tokov, odstraňovať nánosy z korýt a nevhodné porasty z brehov (opatrenia na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami).
  3. V rámci povodňových prehliadok vykonávaných podľa § 13 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sústavne venovať pozornosť objektom, ktoré obmedzujú plynulé prúdenie vody a zachytávajú vodou unášané predmety, čo máva za následok vytváranie bariér a vylievanie vody na územia vedľa vodných tokov.
  4. Počas povodní, ktoré sa na Slovensku vyskytli v období od začiatku mája do konca augusta 2012 na mnohých miestach prinášal povrchový odtok zo svahov do intravilánov obcí množstvo bahna, zeminy, piesku a štrku. Je nevyhnutné realizovať organizačné, agrotechnické, biologické a technické opatrenia na obmedzenie splavovania humusového horizontu z poľnohospodárskej a lesnej pôdy náchylnej k vodnej erózii a to nielen z dôvodu ochrany pred povodňami.
  5. Najlacnejším a najjednoduchším opatrením na ochranu pred povodňami je prevencia spočívajúca v zastavení výstavby na miestach, o ktorých je známe, že sú ohrozované povodňami. Tento cieľ je možné dosiahnuť najmä nástrojmi racionálneho územného plánovania.

Zdroj: MŽP SR


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac