Vytlačiť

SEA

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

sea

Posudzovanie strategických dokumentov (SEA) z vecného hľadiska znamená, že sa jedná o okruh odborových strategických dokumentov, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie,

a preto podliehajú posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ide hlavne o koncepcie uvedené v prílohe č.1 zákona z oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, priemyslu a ďalších, strategické dokumenty z oblasti regionálneho rozvoja a využívania územia, strategické dokumenty, u ktorých nutnosť posudzovania vyplýva z osobitného predpisu, napr. zákon o ochrane prírody a krajiny.

Ďalšie strategické dokumenty neuvedené v prílohe č.1 zákona sa posudzujú podľa zákona len vtedy, pokiaľ tak rozhodne príslušný orgán v zisťovacom konaní. Zákon sa nevzťahuje rovnako ako smernica SEA na strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je národná obrana, civilná ochrana, finančné plány alebo rozpočtové plány a programy.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac