Vytlačiť

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a jeho účastníci

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

proces-posudzovania-vplyvov-na-zivotne-prostredie-a-jeho-ucastnice

Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a vstupujú do nich už od počiatočnej fázy všetci účastníci procesu posudzovania, vrátane širokej verejnosti.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Podľa závažnosti možných negatívnych vplyvov na životné prostredie sa z hľadiska posudzovania členia strategické dokumenty a navrhované činnosti na dve skupiny:

  • podliehajúce povinnému hodnoteniu (príloha č. 1 a príloha č. 8 zákona),
  • podliehajúce posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zisťovacom konaní.

V navrhovaných činnostiach v odôvodnených prípadoch podliehajú posudzovaniu aj navrhované činnosti neuvedené v prílohe č. 8 zákona, ak tak rozhodne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. Ide najmä o prípady navrhovaných činností nedosahujúcich prahové hodnoty podľa prílohy č. 8, avšak sú situované v citlivých oblastiach a ich vplyvy by mohli spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov.

Postupnosť krokov

  1. Predloženie zámeru pri EIA, oznámenia pri SEA.
  2. Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu.
  3. Vypracovanie správy o hodnotení EIA, SEA.
  4. Pripomienkovanie a verejné prerokovanie správyhodnotení.
  5. Vypracovanie odborného posudku.
  6. Vypracovanie záverečného stanoviska.

Zisťovacie konanie začína predložením zámeru prípadne oznámenia a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa činnosť, alebo strategický dokument bude alebo nebude posudzovať.

  • V prípade, že sa rozhodne, že sa činnosť, alebo strategický dokument nebude posudzovať, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov.
  • V prípade, že sa rozhodne, že sa činnosť bude posudzovať, proces pokračuje ako pri povinnom hodnotení.

Účastníci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie

Príslušný orgán

orgán štátnej správy, ktorý riadi proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona a je ním Ministerstvo životného prostredia SR, krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia,

Rezortný orgán

ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí posudzovaná činnosť, ak ide o posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,

Obstarávateľ

právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,

Navrhovateľ

právnická alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonávať činnosť, ktorá má byť posudzovaná podľa tohto zákona,

Schvaľujúci orgán

orgán verejnej správy, príslušný na schválenie strategického dokumentu,

Povoľujúci orgán

orgán štátnej správy, príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,

Dotknutý orgán

orgán štátnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňuje povolenie činnosti,

Dotknutá obec

obec, na území ktorej sa má činnosť realizovať a obec, ktorej územie zasiahne vplyv činnosti,

Verejnosť

chápaná v najširšom slova zmysle, vrátane zainteresovanej verejnosti (občianska iniciatíva, občianske združenie, mimovládna organizácia). Verejnosť má právo zúčastniť sa na procese posudzovania vo všetkých jeho fázach.

Odborne spôsobilé osoby

odborníci z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapísaní v zozname odborne spôsobilých osôb - odborníci z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapísaní v zozname odborne spôsobilých osôb.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac