Vytlačiť

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

posudzovanie-vplyvov-na-zivotne-prostredie

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na presadzovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja (TUR).

Princípy EIA

  • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o jej povolení,
  • hodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
  • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
  • variantné riešenia,
  • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti.

Legislatíva

V roku 1994, keď vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa posudzovanie vykonáva i na Slovensku. V roku 2000 bol prijatý zákon č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z dôvodu harmonizácie s právom EÚ. V tomto zákone bol podrobne upravený proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podstatne jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov – SEA (Strategic Environmental Assessement).

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie posudzovanie strategických dokumentov a  posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne. K zákonu vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., upravuje podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Potreba prijatia zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplynula zo skutočnosti, že Európska únia v poslednom období prijala ďalšie smernice týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Smernice EÚ

Pre  Slovenskú republiku ako členský štát vyplýva povinnosť plnej harmonizácie slovenského práva s uvedenými smernicami.

Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení

Slovenská republika v decembri 2003 podpísala Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení a zaviazala sa vytvoriť legislatívne podmienky pre jeho uplatňovanie.

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) vznikla povinnosť SR zapracovať jeho rámce aj do legislatívy týkajúcej sa EIA (uznesenie Vlády SR č. 637/2003).

V novom zákone sú tiež zohľadnené praktické skúsenosti z desaťročného uplatňovania zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná a ku ktorým uvažuje v krátkej dobe pristúpiť. Prijatie zákona nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho uplatňovanie je tiež základnou podmienkou pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac