Vytlačiť

EIA – účel a predmet posudzovania

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

eia-ucel-a-predmet-posudzovania

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je

Účel posudzovania

  • zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a integrácia environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
  • zistenie, opísanie a vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
  • objasnenie a porovnanie výhod a nevýhod návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov, a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
  • určenie opatrení, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
  • získanie odborného podkladu na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Predmet posudzovania

  • proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
  • proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie,
  • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice.

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac