Vytlačiť

Doplňujúce informácie k procesu EIA

Kategória: EIA - Environmental Impact Assessment

doplnujuce-informacie-k-eia

Skrátenie termínov posudzovania a úprava niektorých limitov

Na základe desaťročných skúseností s posudzovaním vplyvov na životné prostredie boli upravené niektoré lehoty pre jednotlivé etapy posudzovania a určené tak, aby umožnili seriózne posúdenie bez zbytočných prieťahov.

V zákone boli tiež upravené niektoré limity pre posudzovanie navrhovaných činností uvedené v prílohe č. 8 (napr. čistiarne odpadových vôd a kanalizačných sietí, garáže a parkoviská, polyfunkčné domy).

Celý proces posudzovania je vedený mimo správneho konania

Celý proces posudzovania je vedený mimo správneho konania okrem rozhodnutia o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša navrhovateľ alebo obstarávateľ, všetky ostatné rozhodnutia, ktoré vydáva príslušný orgán nie sú vydávané podľa zákona o správnom konaní, a preto sa voči nim nemožno odvolať.

Platnosť záverečného stanoviska

Platnosť záverečného stanoviska je obmedzená na 3 roky od jeho vydania, možno ju však predĺžiť o ďalšie 2 roky a to i opakovane, pokiaľ sa preukáže, že nedošlo k podstatným zmenám v navrhovanej činnosti alebo v dotknutom území.

Práca s verejnosťou

Zákon definuje verejnosť v najširšom slova zmysle, vrátane zainteresovanej verejnosti v súlade s predpismi EÚ a ostatnými medzinárodnými dokumentmi v tejto oblasti. Informovanie verejnosti sa zabezpečuje prostredníctvom internetu, médií a prostredníctvom dotknutej obce. V zákone sa navyše vyčleňuje v rámci všeobecného pojmu verejnosť tzv. zainteresovaná verejnosť (§24 zákona), ktorou je okrem občianskej iniciatívy, občianskeho združenia alebo mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia aj každá právnická osoba a ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá má záujem na rozhodnutí. Zainteresovaná verejnosť má v rámci následného povoľovacieho konania postavenie zainteresovanej verejnosti.

Zverejňovanie a archivovanie dokumentácie

Dokumentácia z procesu posudzovania sa zverejňuje v elektronickej forme na internetovej stránke MŽP SR a Informačnom portáli o životnom prostredí - Enviroportáli a je k dispozícii širokej verejnosti. Komplexná dokumentácia je archivovaná 15 rokov od skončenia procesu posudzovania na MŽP SR a v Dokumentačnom centre EIA na Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.

K zákonu bola vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac