Vytlačiť

Zmeny, ktoré prinesie Program predchádzania vzniku odpadov v roku 2014

Kategória: Odpady

predchadzanie-vzniku-odpadov

Zakážu po igelitových taškách aj jednorazový príbor?

Na poslednú chvíľu, začiatkom decembra 2013, vydalo MŽP SR prvý Program predchádzania vzniku odpadov (ďalej len PPVO), ktorého účinnosť je od 1.1.2014 do 31.12.2018. Podľa Rámcovej smernice 2008/98/ES o odpade ho mali povinnosť vypracovať všetky členské štáty EÚ do 12.12.2013.

PPVO bol zhotovený ako samostatný dokument a dopĺňa Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 až 2015 (ďalej len POH). Hlavnú zmenu prináša v uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá radí na prvé miesto predchádzanie vzniku odpadov pred plnením cieľov recyklácie a zhodnocovanie odpadov.

Ako spôsob dosiahnutia cieľov uvádza PPVO viacero metód. Napr. zavádzanie ekoinovácií vo výrobných podnikoch, podporu ekodizajnu či podporu dôveryhodných eko značiek (Environmentálne vhodný produkt a Environmentálna značka EÚ).

environmentalne-vhodny-produkt-logo       ecolabel-logo

Hlavným cieľom dokumentu je „posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010 k predchádzaniu vzniku odpadu. To znamená, že v roku 2018 bude odpadové hospodárstvo SR zosúladené s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 novely zákona o odpadoch.“  píše sa v PPVO.
 
PPVO uvádza šesť oblastí vzniku odpadov. Jednou z nich je vznik odpadov z obalov, v ktorej je vyjadrené znepokojenie nad prudkým stúpaním odpadov z papierových, lepenkových a plastových obalov. Od roku 2005 do roku 2011 sa množstvo týchto obalov viac ako zdvojnásobilo. Aj preto zavádza PPVO viacero opatrení.

Medzi hlavné, ktorých termín spracovania je do decembra 2014, patria

 1. Pokračovať v trende medziročného znižovania vzniku zmesového komunálneho odpadu.
  1. Zhodnotiť ekonomické nástroje aplikované v odpadovom hospodárstve so zreteľom na zvyšujúce sa motivácie na minimalizáciu vzniku odpadov a ich recyklovanie a odklon od ukladania odpadov na skládkach.
   Zodpovednosť: MŽP SR
  2. Podpora zavádzania platieb podľa vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov – množstvový zber. Čo predstavuje novelizáciu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kombinovaný poplatok pre fyzické osoby by sa skladal z dvoch častí – paušálnej (z tej by sa hradili náklady spojené s prevádzkou zberného dvora, obecného kompostoviska, zber odpadov na cintorínoch, zber pouličných smetí, povinné zbery drobných stavebných odpadov, veľkoobjemového odpadu a nebezpečných odpadov) a množstvovej (tá by bola priamo úmerná množstvu vyvezených nádob na zmesový odpad alebo hmotnosti, alebo objemu vyprodukovaného zmesového odpadu u pôvodcu odpadu).
   Zodpovednosť: MŽP SR a MF SR v spolupráci so ZMOS a Úniou miest Slovenska.
 2. Znižovať vznik BRKO a znižovať podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade.
  1. Vypracovanie stratégie nakladania s BRKO vrátane dôkladnej analýzy vzniku BRKO a aplikovania platnej hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku.
   Zodpovednosť: MŽP SR.
  2. Príprava a realizácia informačnej kampane zameranej na informovanie samospráv, štátnej správy, domácností, školských zariadení a firiem o možnostiach a výhodách predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov.
   Zodpovednosť: MŽP SR.
  3. Vypracovanie a realizácia informačnej kampane o správnom skladovaní a využívaní potravín.
   Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MPRV SR a obcami.
 3. Znižovať vznik odpadu z obalov.
  1. Príprava novely zákona o obaloch a vykonávacích predpisov s cieľom podrobnejšie špecifikovať obsahové náležitosti programu prevencie (§ 3 ods. 2 zákona o obaloch), ako aj dosiahnutie zhody s harmonizovanými technickými normami a inými normami týkajúcimi sa obalov (ako napr. hygiena, ochrana tovaru).
   Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MH SR a ÚNMS.
 4. Znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
  1. Zadefinovanie stavu konca odpadu pri stavebnom odpade.
   Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MDVRR SR.
  2. Ustanovenie zákonnej povinnosti vytrieďovať stavebný odpad už pri demolácii, rekonštrukcii alebo stavbe na jednotlivé druhy materiálov tak, aby ich bolo možné prednostne opätovne použiť alebo dať na materiálovú recykláciu.
   Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MDVRR SR.
  3. Ustanovenie povinnosti pri verejných stavebných zákazkách prednostne používať upravený alebo recyklovaný stavebný materiál, ak vyhovuje technickým požiadavkám stavby.
   Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MDVRR SR.

Zaujímavými cieľmi sú

 1. Podpora zriaďovania centier opätovného používania vecí, ako je napr. nábytok, elektrické a elektronické zariadenia, textil, knihy, CD, športové vybavenie. Na realizáciu tohto opatrenia je potrebné vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej úlohy sú definované v PPVO.
  Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MH SR, ZMOS, Úniou miest Slovenska, AZZZ a ÚNMS.
  Termín: december 2015.
 2. Úprava legislatívy – jednoznačné definovanie  zákazu používania drvičov odpadu napojených na kanalizáciu.
  Zodpovednosť: MŽP SR.
  Termín: K účinnosti pripravovaného zákona o odpadoch.
 3. Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu v oblasti odpadov z papiera a odpadov z obalov.
  Zodpovednosť: MŽP SR.
  Termín: K účinnosti pripravovaného zákona o odpadoch.
 4. Zriadenie pracovnej skupiny, ktorá objektívne posúdi:
  • zákaz bezplatného poskytovania jednorazových nákupných tašiek,
  • zákaz používania jednorazových riadov a príborov v stálych (trvalých) prevádzkach,
  • možnosti zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov v Slovenskej republike,
  • daňové zvýhodnenie pre ekologickejšie obaly.
  Zodpovednosť: MŽP SR v spolupráci s MF SR, MH SR a predstaviteľmi obchodu.
  Termín: december 2015.

Zdroj: Program predchádzania vzniku odpadov 2014 – 2018
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101792/nemecko-schvalilo-svoj-prvy-program-predchadzania-vzniku-odpadov.aspx

Mgr. Ľubica Vargová, NATUR-PACK, a.s.

 


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac