Vytlačiť

Prichádzajú obce o peniaze za separovaný zber?

Kategória: Odpady

prichadzaju-obce-o-peniaze-za-separovany-zber

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ukladá obciam povinnosť zaviesť separovaný zber minimálne pre komodity sklo, plasty, papier, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady. To pre samosprávy samozrejme prináša zvýšené náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Jedným zo spôsobov ako pokryť náklady na prevádzku separovaného zberu v obciach je príspevok od povinných osôb resp. oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch. Jednotlivé oprávnené organizácie sa odlišujú ponukou spolupráce pre samosprávy.

Oprávnené organizácie, ktorá ponúkajú spoluprácu priamo obciam vyberajú často zo systému separovaného zberu komodity, ktoré predstavujú iba nepatrnú časť obsahu nádob na separovaný zber - napr. iba obalový papier, ktorý predstavuje asi 20% obsahu kontajnera na papier. Zároveň finančne nepodporujú energetické zhodnotenie separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov, ale potvrdenia od obcí používajú na plnenie limitov pre svojich klientov. Takýmto spôsobom prichádzajú obce o financie za potvrdenia o energetickom zhodnotení vyseparovaných odpadov.

Je preto nevyhnutné preštudovať si vždy detaily spolupráce najmä rozsah odpadov, na ktoré sa vzťahuje finančná podpora a či sa príspevok vzťahuje aj na energeticky zhodnocované odpady, ktoré sú následne predávané klientom oprávnených organizácií.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac