Vytlačiť

Všeobecne záväzné nariadenie pre obce

Kategória: Odpady

vseobecne-zavaezne-nariadenie-pre-obce-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom

Od 1.1.2013 je v účinnosti novela zákona č. 343/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Mení aj znenie § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Novela, okrem iného upravila povinnosť obcí

zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre ustanovené zložky. Je nutné uviesť, že povinnosť zavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov, v predchádzajúcej právnej úprave ako separovaný zber, nie je povinnosťou novou a významná zmena nastala iba pre zložku – biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať

- triedený zber komunálnych odpadov pre „skupinu A“ - papier, plasty, kovy, sklo, BRKO, okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

- podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber pre „skupina B“ objemné odpady, drobné stavebné odpady a odpady s obsahom škodlivín (použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady).

Pre obce je triedený zber dobrovoľný v

- „skupine C“, keď obec môže zaviesť a zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov aj pre iné zložky komunálnych odpadov ako napr. textil, viacvrstvové kombinované materiály atď.

Triedený zber je povinný, ale nezabezpečuje ho obec pre

- „skupinu D“, keď je obec povinná vo VZN upraviť zber pre elektroodpad z domácností vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení, kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení a pre lieky nespotrebované fyzickými osobami.

Pre triedený zber komunálnych odpadov skupiny D je obec povinná ustanoviť podmienky vo VZN.

Celé znenie Metodickej pomôcky na vypracovanie VZN pre obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi je zverejnená na stránkach MŽP SR.

Zdroj:www.minzp.sk


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac