Vytlačiť

Prídu obce o ďalšie peniaze?

Kategória: Odpady

pridu-obce-o-dalsie-peniaze

Ministerstvo životného prostredia SR otvára v týchto dňoch diskusiu k otázke prerozdelenia poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko.

V pracovnom návrhu novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov (zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov) ministerstvo navrhlo, aby sa príjem z týchto poplatkov prerozdelil rovným dielom medzi obec, v katastri ktorej sa skládka alebo odkalisko nachádza, a štát. Časť prostriedkov by tak namiesto rozpočtov dotknutých obcí plynula do štátneho Environmentálneho fondu a bola by použitá na účely odpadového hospodárstva.

O použití týchto prostriedkov by však už nerozhodovala obec ale minister životného prostredia. Podľa súčasného právneho stavu plynú príjmy zo skládok alebo odklalísk výlučne do rozpočtov obce, resp. obcí (pozn. ak sa skládka alebo odkalisko nachádza na území viacerých katastrov), čo je odôvodnené ako určitá forma kompenzácie za riziká a negatívne javy, ktoré so sebou existencia skládky pre obyvateľov obce prináša.


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac