Vytlačiť

Záujem občanov o separovanie komunálneho odpadu

Kategória: Odpady

separovanie-komunalneho-odpadu

Odpad je súčasťou ľudského života. Vzniká pri všetkých ľudských činnostiach, či už vo výrobnej alebo spotrebiteľskej sfére.

Vznik odpadov a ich postupné hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. V súčasnosti je ochrana životného prostredia prioritou, ktorá presahuje často aj národné hranice. Nové poznatky v odpadovom hospodárstve poukazujú na nevyhnutnosť riešiť redukovanie množstva komunálnych, priemyselných a nebezpečných odpadov.

Prvým krokom v oblasti odpadového hospodárstva je prevencia vzniku odpadu. Už priamo pri návrhu výrobku musí výrobca myslieť na to, že sa jeho výrobok rovnako ako jeho obal, stane odpadom, a tak by mal svoj výrobok i jeho obal navrhnúť tak, aby odpad z nich bol pre životné prostredie čo najmenej zaťažujúci. Táto minimalizácia však nesmie ísť na úkor bezpečnosti pre ľudské zdravie ani životné prostredie.

Jednou z možností zníženia množstva komunálneho odpadu (KO) je separovaný zber. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. Preto sa separácia stáva stále aktuálnejšou témou zástupcov samospráv.

Separovaný zber je zameraný najmä na látky, ktoré možno spracovaním zužitkovať ako surovinu. Ide najmä o sklo, papier, kov, plasty. Hlavným cieľom zavedenia fungujúceho separovaného zberu je zaviesť vhodný systém zberu, zvozu, triedenia a koncového zhodnotenia vytriedených odpadov. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich tento cieľ je aj motivácia obyvateľstva k separovaniu odpadov.

Na zistenie súčasného stavu povedomia a osobného angažovania sa obyvateľstva v oblasti separácie komunálneho odpadu v mestách a obciach košického a prešovského kraja. bol v prvej polovici roka 2011 Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity Bratislava so sídlom v Košiciach uskutočnený dotazníkový prieskum. Predmetom dotazníkového prieskumu bolo analyzovať a zhodnotiť informovanosť a záujem obyvateľstva o separáciu odpadu. Dotazník bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť obsahovala všeobecné údaje o respondentovi, v druhej časti respondenti odpovedali na otázky, ktoré sa týkali problematiky separácie komunálneho odpadu. Dotazník bol umiestnený na internetovom portáli, pričom respondenti sa o možnosti vyplnenia dotazníkov dozvedeli prostredníctvom miestnych novín a regionálnej televízie.

Prieskumu sa zúčastnilo 475 respondentov. Ich rozdelenie podľa veku je zobrazené v grafe 1. Najviac respondentov zúčastnených na tomto prieskume bolo vo veku 18 – 29 rokov (takmer 47 %), najmenej respondentov bolo z kategórie do 18 rokov (9 %).

separovanie-komunalneho-odpadu-01

Graf 1 Členenie respondentov podľa vekovej kategórie

Zdroj: vlastné spracovanie


Miesto bydliska (mesto/obec) a spôsob bývania respondentov (obytný blok/rodinný dom) sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 1). Prevažovali občania bývajúci v mestách (takmer 60%) a z pohľadu spôsobu bývania mierne prevažovali tí, ktorí bývajú v rodinných domoch (56%).

separovanie-komunalneho-odpadu-02

Tabuľka 1 Miesto bydliska a spôsob bývania respondentov

Zdroj: vlastné spracovanie

Odpovede respondentov na otázku „Realizuje sa vo vašom meste resp. obci separovaný zber komunálneho odpadu?“ sú zaznamenané v Tabuľke 2. Až 96% odpovedajúcich tvrdí, že v ich meste/obci sa separuje komunálny odpad.

separovanie-komunalneho-odpadu-03

Tabuľka 2 Existencia separovaného zberu v mestách a obciach

Zdroj: vlastné spracovanie

Ďalej respondenti odpovedali na otázku, či sa zapájajú do separácie komunálneho odpadu. Kladne na túto otázku odpovedalo 87% respondentov.


Respondenti, ktorí sa nezapájajú do separácie, uviedli nasledujúce dôvody, prečo odpad neseparujú (viď Graf 2).

separovanie-komunalneho-odpadu-04

Graf 2 Dôvody neseparovania komunálneho odpadu

Zdroj: vlastné spracovanie

Ďalšou otázkou sme zisťovali, aké položky komunálneho odpadu respondenti separujú. Odpovede sú zaznamenané v grafe č.3. Najviac respondenti separujú plasty (91%), najmenej biologicky rozložiteľný odpad (18%).

separovanie-komunalneho-odpadu-05

Graf 3 Položky separovaného komunálneho odpadu

Zdroj: vlastné spracovanie

Výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu na osobu pozná iba 35% respondentov.
Odpovede na otázku vnímania výšky poplatku za komunálny odpad sú uvedené v grafe č. 4.

separovanie-komunalneho-odpadu-06

Graf 4 Vnímanie výšky poplatku za komunálny odpad

Zdroj: vlastné spracovanie

60% respondentov, ktorí odpovedali na predmetnú otázku, považujú výšku poplatku za primeranú, 37% opýtaných respondentov uviedlo, že poplatok je príliš vysoký a pre necelé 3% respondentov je dokonca nízky.

Priemerná výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu v meste bola 28,13 € na osobu, v obci predstavovala priemerná výška poplatku sumu 16,02 € na osobu.

Na otázku, či sú občania vášho mesta/obce dostatočne motivovaní k separovanému zberu, kladne odpovedala takmer polovica respondentov, 13% si, naopak, myslí, že nie je dostatočná motivácia občanov, zvyšok respondentov to nevedelo posúdiť.

Pri zisťovaní, aké faktory by zvýšili záujem respondentov o separáciu odpadu, sme zistili tieto najčastejšie odpovede:

 • zníženie poplatku za odvoz odpadov,
 • bonusy vo forme zliav v obchode, knižnici, MHD,
 • dostatočné množstvo kontajnerov a vriec na separovaný odpad pre občanov
 • masívna propagácia separovaného zberu (akcie, prednášky, billboardy, média...),
 • častejší vývoz separovaného odpadu,
 • zodpovednejší prístup pracovníkov verejnoprospešných služieb,
 • poskytovanie vriec na separovaný odpad pre občanov bez poplatkov,
 • nízke ceny výrobkov zo separovaného odpadu.

Záver

Na základe zhodnotenia zhromaždených informácií by sme mohli konštatovať, že:

 • záujem o separovanie je väčší v mestách ako v obciach,
 • občania nie sú dostatočne motivovaní k separovaniu komunálneho odpadu,
 • napriek vysokému percentu občanov, ktorí sú zapojení do separácie odpadu, je množstvo vyseparovaného odpadu nízke.

Aj na základe vyššie uvedených skutočností si dovoľujeme navrhnúť nasledujúce opatrenia, ktoré by mali napomôcť k zvýšeniu záujmu o separovanie komunálneho odpadu:

 1. Upraviť poplatok za vývoz komunálneho odpadu tak, aby tí, čo separujú, platili menej, alebo mali iné výhody zo separácie. To platí aj o poplatkoch v obciach, aby sa zvýšila motivácia vidieckych občanov, nakoľko ich záujem o triedenie odpadu je na nižšej úrovni ako v meste.
 2. Zlepšiť organizáciu nakladania s odpadom tak, aby občania mali dostatok vriec na vyseparované zložky odpadu v rodinných domoch, a pri obytných blokoch dostatok kontajnerov. Zabezpečiť pravidelný zvoz týchto vyseparovaných zložiek, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob.
 3. Zaviesť triedenie komunálneho odpadu v tých mestách a obciach, kde tento zber zatiaľ nebol zavedený, alebo nebol zavedený primerane.
 4. V mestách a obciach, kde sa separuje len malý počet položiek komunálneho odpadu, zvýšiť počet týchto položiek, hlavne lepšou prípravou a vytvorením podmienok a väčším počtom zberných nádob. Tu sa vytvára priestor hlavne pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
 5. Zvýšiť osvetu a propagáciu medzi občanmi ohľadom dôležitosti separovania komunálneho odpadu.

Regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov je v záujme každej samosprávy. Za účelom reálneho a efektívneho zabezpečenia zberu a ďalšieho spracovania odpadu môžu mestá a obce využiť rôzne nástroje na separáciu a zhodnocovanie odpadu, napr. príspevky a finančné dotácie určené na tento účel.

Nutnosť zvyšovania miery zhodnocovania komunálneho odpadu je veľmi potrebná. Dosiahnuť sa to dá len zvýšenou aktivitou v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu priamo u pôvodcov jednotlivých zložiek odpadu. Aj napriek jasným environmentálnym, ekonomickým a sociálnym prínosom sú na Slovensku kvalitné a účinné systémy triedeného zberu len málo rozšírené.

Hoci vieme, aké zložité je dosiahnuť, aby si každý občan uvedomil svoju zodpovednosť za znečisťovanie životného prostredia, a tým aj kvalitu života nás všetkých i budúcich generácií, mali by sme sa o to neprestajne usilovať.  

separovanie-komunalneho-odpadu-07

Hala zberného dvora v Michalovciach na separovaný odpad

separovanie-komunalneho-odpadu-08

Triediaci pás s lisom na vytriedené komodity separovaného zberu

separovanie-komunalneho-odpadu-09

Vytriedený a uskladnený papier pripravený na distribúciu

separovanie-komunalneho-odpadu-10

Separácia komunálneho odpadu do vriec v domácnostiach

separovanie-komunalneho-odpadu-11

Zberné nádoby na plasty a papier v priestoroch MsÚ Michalovce

 

Ing. Michal Stričík, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., RNDr. Erika Liptáková, PhD.; Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice


Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac