Partneri projektu

Vytlačiť

Ekofond

Kategória: Partneri projektu

je...

...neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , pôsobiaci v rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje, ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť, projekty efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.

Vytlačiť

Prešovský samosprávny kraj (PSK)

Kategória: Partneri projektu

  • Rozloha: 8 974 km2 (18,3% rozlohy SR)
  • Počet obyvateľov: 801 939 (14,8% obyvateľstva SR)
  • Hustota osídlenia: 89 obyvateľov/km2
  • Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 384 787 (47,7%)
  • Priemerný vek: 33,67 roka
Vytlačiť

mesto Vysoké Tatry

Kategória: Partneri projektu

Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 380 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v Slovenskej republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských častí, pôvodne samostatných osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku.

Vytlačiť

Partnerstvo Bachureň

Kategória: Partneri projektu

Miestna akčná skupina (MAS) Bachureň

Územie verejno – súkromného partnerstva BACHUREŇ tvoria katastre 12 obcí okresu Prešov a Sabinov. Partnerstvo Bachureň spája starostov obcí a predstaviteľov súkromného a občianskeho sektora presadzovať integrovaný prístup k riešeniu problémov a rozvoja územia.

Vytlačiť

mikroregión Turčiansko – Vážsko – Fatranská cesta

Kategória: Partneri projektu

turvaz-logoZdruženie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta združuje 1 mesto, 10 obcí a 2 podnikateľské subjekty severovýchodnej časti regiónu Turiec.

Obce sa nachádzajú v údolí povodia rieky Váh a na úpätí pohorí Veľkej Malej Fatry.

Vytlačiť

Združenie miest a obcí Slovenska

Kategória: Partneri projektu

zmos-logoZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.

Vytlačiť

mesto Prešov

Kategória: Partneri projektu

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región.

Vytlačiť

Národná sieť rozvoja vidieka

Kategória: Partneri projektu

Hlavné úlohy

Na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čl. 68 má každý členský štát povinnosť zriadiť národnú sieť rozvoja vidieka (ďalej ako NSRV),

Vytlačiť

Komplexná centrálna záchranná služba (KCZS)

Kategória: Partneri projektu

kczc-logoKomplexná

organizácia vykonáva komplexne služby v oblasti záchrany ľudských životov, prírody a majetku, pátranie po nezvestných, stratených a utopených osobách, odstraňovanie následkov chemických a ropných havárií, pomoc a odstraňovanie následkov živelných pohrôm a katastrof, povodní a záplav, veterných smrští, vodná záchranná a technická pomoc, atď..

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac